1394/01/20

رگلاژ دقیق ویولن از نظر نوازندگی


رگلاژ دقیق ویولن از نظر نوازندگی (كه نیازمند گوش دقیق نوازندگی است):

مواردی که در دیگر مقالات قبل برشمرده شدند از نكات اصلی و اساسی صنعت سازگری ویولن می باشد اما باید دقت داشت كه اگر مولفهای ساخت دقیق و درست رعایت شده باشد. یك ویولن خوب باید وضعیت مطلوب نوازندگی را از نظر درست سوار شدن خرك، تراش مناسب، زاویه گریف نسبت به سطح صفحه رو (زبرین)، فاصله دقیق و ارتفاع مناسب سیم ویولن نسبت به سطح گریف، تراش صحیح سطح گریف،رعایت انحنای خرك نسبت به انحنای گریف، جایگزینی درست و مناسب پل هارمونی (می -و- لا)، جایگزاری دقیق سیم گیر و ایجاد فاصله همخوان پشت خرك و هم كوك بودن با سیم های دست باز، تشخیص سیم مطلوب و مناسب از نظر متبوع بودن و همخوان بودن سیمها با جعبه رزنانسی ویولن كه باعث ایجاد بهترین كیفیت در جعبه ویولن می شود.