1394/01/20

نكات اساسی و قابل اهمیت در ویولن سازی


 نكات اساسی و قابل اهمیت در ویولن سازی  به شرح زیر است:
1.    انتخاب چوپ
2.    كیفیت تراش صفحه ها و انتخاب الگوی تراش
3.    دقت ماهرانه در مونتاژ قطعات ویولن
4.    تست صفحه های تراش خورده و خود ویولن بعد از مونتاژ (كه نیازمند نوازندگی و گوش دقیق نوازندگی است)
5.    جنس رنگ مورد استفاده و زدن رنگ با مهارت و دقت
6.    رگلاژ دقیق ویولن از نظر نوازندگی (كه نیازمند نوازندگی و گوش دقیق نوازندگی است)

که هر یک بصورت جامع در مطالب سایت شرح داده شده اند.